Ipari, Üzleti, Mg-i, Telek ingatlanok, Ipari ingatlan értékbecslés – Hirdethet Tulajdonos és Közvetítő!

Beépítésre nem szánt, Beépítésre szánt terület, Telek - TelekBlog.hu

insert image

Beépítésre nem szánt terület, Beépítésre szánt terület, Telek
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, (Étv.)
Idézetek, fogalmak, meghatározások. Építési terület. Építmény. Épület.

1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
, (Étv.)

"Fogalommeghatározások

2. § E törvény alkalmazásában:
1. Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított,
ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.
2. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének
a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési,
illetőleg az egyéb célra szolgáló része."
3. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének
a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrésze.
4. Építtető: az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.
5. Épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely
elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek megteremtését
szolgálja.
6. Nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a
vasúti pálya, a függő- és szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény,
a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogéntermelés mezőbeli
vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a
földgázszállító vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-
elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az egyéb gáz-
és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és
elosztóhálózat, a villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen
vezeték, a távhővezeték-hálózat, az elektronikus hírközlési építmény.
7. Építési terület: olyan telek vagy telkek csoportja, amely a
nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál.

8. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve
késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére,
szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és
kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött
műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj,
illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre
(az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma)
.
9. Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-,
felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális,
kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási,
szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei),
továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen
(pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek
mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
10. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló
építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret,
helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység,
avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

11. Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi
sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító
települési (fővárosban a kerületi) önkormányzati rendelet,
a Duna-parti építési szabályzat és a Városligeti építési
szabályzat.

12. Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési
koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok
megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program.
13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás
ekként tart nyilván.
14. Önkormányzati (települési, a fővárosban fővárosi és kerületi,
térségi) főmérnök
: a települési önkormányzat településüzemeltetési,
a település műszaki - különösen a sajátos építményekkel és a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos - feladatainak ellátásában
közreműködő, e feladatokkal kapcsolatos döntést előészítő személy.
15. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony,
távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).
16. Önkormányzati (megyei, települési, a fővárosban fővárosi és
kerületi, térségi) főépítész
: a helyi önkormányzat településrendezési,
valamint e törvényben meghatározott egyéb építésügyi feladataival
kapcsolatos döntéseit előkészítő személy.
17. Önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek
érvényre juttatása céljából a település fejlődésének alapvető
lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti
adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi
szempontjaira épülő településfejlesztési elhatározás.
18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő,
közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és
vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati
hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására
szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a
nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú
építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési
tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési
és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos,
csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő
követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.
19. Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől
annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban
felhasználható, a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési
tevékenység jellemzőit - kormányrendeletben meghatározott módon -
tartalmazó dokumentum.
20. Energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.
21. Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.
22. Telekcsoport újraosztása: a szomszédos telkek csoportjának összevonása
és egyidejűleg a helyi építési szabályzatban és településrendezési tervben
meghatározott rendeltetés céljára szolgáló új telkekként történő felosztása.
23. Telekegyesítés: az egymással közvetlenül szomszédos telkek
egy telekké történő összevonása.
24. Telekfelosztás: a telek új telkekre történő osztása.
25. Telekhatárrendezés: az egymással közvetlenül szomszédos
telkek közös határvonalának megváltoztatása.
26. Telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról
közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol."
.
Oldalainkon minden adat és információ tájékoztató jellegű.
.
*A TelekBlog.hu és az  Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fentartva (G.J.)!
Gál József, TelekBlog.hu és Ipariingatlanok.huIpariingatlanok.hu
- Segítség a honlaphoz, INFO ITT. -

insert image

Ipari ingatlan értékbecslés Magyarország teljes területén, INFO ITT!
Hirdethet Tulajdonos és Közvetítő, INFO ITT!


Az ipari ingatlanok szakmai honlapon eladó ipari ingatlan, kiadó ipari ingatlan, ipartelep, raktár, üzlet, áruház, iroda, ipari telek, építési telek, ipari, üzleti ingatlanok kínálata elérhető.
Az eladáshoz hirdetni kell,
szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.