Ipari, Üzleti, Mg-i, Telek ingatlanok, Ipari ingatlan értékbecslés – Hirdethet Tulajdonos és Közvetítő!

Zártkerti szabályozás, 67/2015. (X.30.) FM rendelet - Telek Blog, TelekBlog.hu

insert image

67/2015. (X. 30.) FM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról. Lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását és
ezáltal kifüggesztés és jóváhagyás nélküli adásvételét.

A földművelésügyi miniszter 67/2015. (X. 30.) FM rendelete
az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
"Az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (1) és (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
65.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 2. alcím vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:"

"1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása
1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (2) bekezdése
a következő f ) és g) ponttal egészül ki: (A településekkel kapcsolatban művelés alól
kivett területek:)
„f ) az 50/B. §-ban meghatározott esetben a zárkerti művelés alól kivett terület,
g) az  50/C.  §-ban meghatározott esetben a  zártkerti művelés alól kivett terület,
mellette feltüntetve a  fennálló épület fő rendeltetésének jellege.”
2. § Az Inyvhr. a következő 47/A. alcímmel egészül ki:
„47/A. A zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó
különös szabályok

50/A.  § (1) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmet – a  közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
(a  továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl a  9.  mellékletben meghatározott
adattartalommal – a járási hivatalnál kell benyújtani.
(2) Az   (1)   bekezdés szerinti kérelem benyújtásához szükséges
formanyomtatványok rendszeresítésére és közzétételére a 60. § (1) bekezdésében
foglaltak az irányadók.
(3) Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.
(4) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése
iránti eljárás eredményeként
a   zártkerti ingatlant alrészletekre történő bontás nélkül kell az   50.  §
(2)  bekezdés f ) vagy g)  pontjában meghatározottak szerint nyilvántartásba venni.
(5) A  tv. 89/A.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás
átvezetése iránti eljárás
nem mentesíti a  tulajdonost a   zártkerti
ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez
szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól
.
50/B.  § A  zártkerti ingatlan művelési ágát az  50.  § (2)  bekezdés f )  pontja
szerinti megnevezéssel kell feltüntetni, ha
a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, amelyen az
ingatlan-nyilvántartás szerint épület nem áll.
50/C. § (1) A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés g) pontja
szerinti megnevezéssel kell feltüntetni,
ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, melyen az
ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelem benyújtásának időpontjában épület áll.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  zártkerti ingatlant zártkerti
művelés alól kivett területként az épület fő rendeltetésének
megjelölésével együtt kell nyilvántartani.

50/D.  § Ha az  50.  § (2)  bekezdés f ) vagy g)  pontjában meghatározott művelési
ágak szerint nyilvántartásba vett ingatlanra épület feltüntetése iránti kérelem kerül 
benyújtásra, a  kérelem tartalmára és a  kérelemhez csatolandó okiratokra az
épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azzal,
hogy az ingatlan művelés alól kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése
szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni.
50/E.  § (1) A  tv. 89/A. § (2)  bekezdésében meghatározott esetben a kérelemben
meg kell jelölni, hogy a  zártkerti ingatlannak a  megosztása során kialakuló
ingatlanok közül mely ingatlan művelési ága kerüljön az  ingatlan-nyilvántartásba
az 50. § (2) bekezdés f ) vagy g) pontjában meghatározott megnevezéssel
átvezetésre.
(2) A megosztást a telekalakítási eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelően
kell elvégezni.”
3. §  Az Inyvhr. 54. alcíme a következő 68/B. §-sal egészül ki:
„68/B.  § Az  ingatlan-nyilvántartási eljárás a  tulajdonjog átruházásról szóló
szerződés hatósági jóváhagyásának hiányában a  mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36.  § (1)  bekezdés e)  pontja
szerinti esetben akkor folytatható le, ha a   jogügylet eredményeként az  
érintett ingatlan egyetlen személy tulajdonába kerül.”
4. §  Az Inyvhr. 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltak alkalmazása a  mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20. § b) pontja alapján akkor
mellőzhető, ha a jogügylet eredményeként az érintett ingatlan egyetlen személy
tulajdonába kerül.”
5. §  Az Inyvhr. 112/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112/B.  § (1) A  FÖMI – egyedi megállapodás alapján – az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben
országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, hatósági ellenőrzések teljesítéséhez,
valamint több járási hivatal illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén adatleválogatást és a tulajdoni lap – 2–4. §-ban meghatározott – teljes tartalmára
kiterjedő adattovábbítást végezhet.
(2) Az    (1)    bekezdés szerinti adatleválogatás eredményének elektronikusan
feldolgozható elektronikus dokumentumként történő továbbítására nincs lehetőség.”
6. §  Az Inyvhr. a következő 112/C. §-sal egészül ki:
„112/C.  § (1) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlan-nyilvántartás adatbázisából
– egyedi megállapodás alapján – adatfeldolgozási tevékenységet igénylő
esetekben
a) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez,
b) hatóság részére hatósági eljárások teljesítéséhez, vagy
c) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásához
adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikusan feldolgozható
elektronikus dokumentumként továbbítja a   megkeresőnek. A   tulajdoni lap –  
a 2–4.   §-ban meghatározott – teljes tartalma elektronikusan feldolgozható
formában nem továbbítható (részadat-szolgáltatás). Több ingatlanügyi hatóság
illetékességi
területére kiterjedő adatigénylés esetén a részadat-szolgáltatást a FÖMI végzi.
(2) Részadat-szolgáltatást bárki igényelhet, ha a részadat-szolgáltatásra irányuló
kérelmében igazolja, hogy
a) a megjelölt adatok megismerése az   (1)   bekezdés a)–c)   pontjában
meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges, és
b) – amennyiben az  adatigénylés személyes adatokra is vonatkozik – személyes
adatok kezelésére vonatkozó törvényi felhatalmazással rendelkezik.
(3) A   részadat-szolgáltatás során átadott adatokat az   igénylő csak törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott feladata ellátásának teljesítéséhez
használhatja fel.
(4) Amennyiben a részadat-szolgáltatás iránti igény természetes személy
tulajdonjogára vonatkozóan, annak családi, utónevén és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímén felül a születési családi és utónevére, vagy a születési
évére, vagy anyja születési családi és utónevére, vagy ezen adatok mindegyikére
kiterjed, az  igénylőnek meg kell jelölnie azt a  törvényt és a  meghatározott célt,
amely a  tv. 70.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
A tv. 70. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő törvény általi f
elhatalmazás, valamint meghatározott cél hiányában a  természetes személy
tulajdonos családi és utóneve, valamint az  ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett
lakcíme szolgáltatható.
(5) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az adatfeldolgozási tevékenység meghatározását,
b) az adatleválogatás adattartalmát,
c) azon jogszabályhelyek megjelölését, melyek alapján az  igénylő az
adattovábbítás keretében kapott adatok kezelésére jogosult,
d) az átadásra kerülő adattartalom formátumát, valamint az adattovábbítás
teljesítésének a határidejét,
e) a költségtérítés mértékét, illetve a   kedvezményes költségtérítés fizetésre
való jogosultság tényét és a kedvezményes költségtérítés mértékét,
f ) az igénylő nyilatkozatát, miszerint a kapott adatokat csak a törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott feladatai ellátásához használja fel.
(6) A  számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő részadat-szolgáltatás
során a  megkeresőnek átadott elektronikus dokumentumért fizetendő költségtérítést
úgy kell megállapítani, hogy az  egyedi megállapodásban a   nem hiteles tulajdoni
lap szolgáltatásának díjáról, valamint annak a   FÖMI és a   kormányhivatal közötti
megosztásáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat és díjmegosztást,
továbbá az  ingatlanügyi hatóságnál az adatok leválogatásával és továbbításával
kapcsolatban felmerülő költséget is figyelembe kell venni.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának teljes
költsége – a  (8)  bekezdésben foglalt esetet kivéve – a megkeresőt terheli.
(8) Az a megkereső, akinek részére a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatás esetére
törvény díjmentességet biztosít, helyrajzi számonként évente egy alkalommal –
a kizárólag az adatok leválogatásával és továbbításával kapcsolatban felmerülő
költséget tartalmazó – kedvezményes költségtérítés fejében jogosult részadat-
szolgáltatásra.
E  kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a  megkereső a  megkeresésben
megjelöli a  nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatás esetére díjmentességet biztosító
törvényi rendelkezést.”
7. §  Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/B. §-sal egészül ki:
„118/B.  § (1) A  járási hivatal az  ingatlan-nyilvántartásból saját illetékességi
területére vonatkozóan adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő
leválogatást, illetve az  elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos
feldolgozását a technikai lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján
teljesítheti.
(2) Ha a  tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat
szolgáltatását, illetve az  (1)  bekezdés szerinti leválogatást, adatfeldolgozást
természetes személyek vonatkozásában kérik a járási hivataltól, a kérelemben
meg kell jelölni azt a   törvényhelyet, amelyre figyelemmel az   adatszolgáltatás
teljesíthető. Ennek hiányában az  adatok csak az  érintett személyek közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén
szolgáltathatók.”
8. §
(1)  Az Inyvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2)  Az Inyvhr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Inyvhr. a 3. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.
9. §
Az Inyvhr. 60.  § (1)  bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.)”
szövegrész helyébe az „a Ket.-ben” szöveg lép.
10. § Hatályát veszti az Inyvhr.
a) 126/C. §-a,
b)  50. § (2) bekezdés f ) és g) pontja, valamint a 47/A. alcím.
2. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján
szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes
szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása
11. §
(1) A  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján
szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az  ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a  díjak megfizetésének részletes
szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.)
2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének
C/2.  pontjában meghatározott, a  számítógépes adatbázisból lekérdezés útján
történő adatszolgáltatásért – az  évenkénti egy alkalommal történő
díjmentes adatszolgáltatást követően – ingatlanonként a  2.  § (1)  bekezdés b) 
pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
(2) A Díjvhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 65%-a az  adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt,
35%-a a  Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a  továbbiakban: FÖMI)
illeti meg. A  díjbevétel azon részét, amely a  FÖMI-t illeti meg, az 
adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő
15 napon belül köteles átutalni a FÖMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára.”
12. §
Hatályát veszti a Díjvhr. 2. § (3) bekezdése.
3. Záró rendelkezés
13. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 31.
napon lép hatályba.
(2) A 10. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor
 s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez
1. Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.4. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);”
2. Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.17. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.17. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos ingatlan-
nyilvántartási megállapítások.”

2. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez
1. Az Inyvhr. 8. számú melléklet 1.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.3. ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat száma;”

3. melléklet a 67/2015.(X. 30.) FM rendelethez
„9. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez
1. A   zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem első
része az   alábbi adatokat tartalmazza:
1.1. a tulajdonos (tulajdonosok) értesítési címe, ügyintézőjének neve;
1.2. ha az  érintett ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) helyett meghatalmazott jár
el, a  meghatalmazott neve (megnevezése), lakcíme (székhelye vagy telephelye);
1.3. a tulajdonos (tulajdonosok) személyi azonosítója, vagy statisztikai
számjele/belső egyedi azonosítója;
1.4. a tulajdonos (tulajdonosok) állampolgársága, vagy cégjegyzékszáma;
1.5. a bejelentéshez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);
1.6. a változással érintett ingatlanok darabszáma;
1.7. a tulajdonos (tulajdonosok) soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó
nyilatkozata;
1.8. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes soron kívüli ügyintézési
díj megjelölése;
1.9. a  soron kívüli ügyintézési díjfizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);
1.10. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a díj Ű
megfizetését igazoló nyilatkozat;
1.11. egyéb megjegyzés;
1.12. mellékletek megjelölése;
1.13. a bejelentés keltének helye és ideje;
1.14. a tulajdonos (tulajdonosok), vagy a meghatalmazott (meghatalmazottak)
aláírása;
1.15. a   zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások.
2. A  zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem
második része a  változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi
adatokat tartalmazza:
2.1. sorszámszerű megjelölés;
2.2. település megnevezése;
2.3. helyrajzi szám megjelölése;
2.4. a kérelmező, vagy meghatalmazott aláírása.”
---
.
Oldalainkon minden adat és információ tájékoztató jellegű.
.
*A TelekBlog.hu és az  Ipariingatlanok.hu oldalain minden szöveges oldal
 - az idézetek kivételével - saját készítésű. Minden jog fentartva (G.J.)!
Gál József, TelekBlog.hu és Ipariingatlanok.huIpariingatlanok.hu
- Segítség a honlaphoz, INFO ITT. -

insert image

Ipari ingatlan értékbecslés Magyarország teljes területén, INFO ITT!
Hirdethet Tulajdonos és Közvetítő, INFO ITT!


Az ipari ingatlanok szakmai honlapon eladó ipari ingatlan, kiadó ipari ingatlan, ipartelep, raktár, üzlet, áruház, iroda, ipari telek, építési telek, ipari, üzleti ingatlanok kínálata elérhető.
Az eladáshoz hirdetni kell,
szakmai érdeklődő, szakmai honlapon keres.